حضور نماینده رسمی شرکت نیلسون در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران _ تهران (11 الی 14) آبان ماه 1397

2018/11/13

با تشکر ازحضور پرقدرت شرکت بازرگانی برق و صنعت مغان نماینده رسمی شرکت نیلسون در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران _ تهران آبان 97